Nuo gegužės 2 d. iki gegužės 30 d. šalies bitininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę bitininkystės sektoriui. Šiam paraiškų teikimui numatyta skirti 1 099 565 Eur  iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Bitininkystės sektoriaus paraiškų teikimo ir administravimo tvarką nustato Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklės (Taisyklės). Supažindiname su pagrindinėmis Taisyklių nuostatomis.

Remiamos veiklos

Paramos bitininkystei tikslai – gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą. Tikslams pasiekti numatytos šios priemonės:

 • „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – remiamos techninės (individualios), mokomosios konsultacijos bičių laikytojams, mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu, mokomosios ir (ar) atstovavimo išvykos.
 • „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:
 • pagal veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas bičių motinų įsigijimas, parodomojo bityno kūrimas (investicijoms, kurių reikia parodomajam bitynui įkurti) ir bičių selekcijai skirta tarptautinės duomenų bazės naudojimosi paslauga (duomenų bazės prenumeratos mokestis);
 • pagal veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ remiamos investicijos į bitininkavimo inventorių (išskyrus transporto priemones bei visų tipų priekabas);
 • pagal veiklą „Bičių ligų prevencija“ kompensaciją galima gauti už konsultavimo bičių ligų gydymo klausimais paslaugas, preparatus, įrangą varozei gydyti.
 • „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ remiama:
 • varozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai;
 • bičių produktų savybių tyrimai;
 • bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai;
 • pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai;
 • bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas.
 • „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ remiama (po vieną vienetą per bitininkystės metus):
 • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas“ remiama bitininkystės sektoriaus pokyčių stebėsena, informacijos apie Lietuvos bitynų raidą, ūkių dydžius, gaminamos produkcijos asortimentą, bičių sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi rinkimas;
 • pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas“ remiama bitininkų leidiniui šalies mastu leidyba, straipsniai, mokomieji ir (ar) informaciniai reportažai, dalyvavimas užsienio tarptautinėse maisto parodose.
 • „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“– remiami medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai.

Galimi pareiškėjai

 • Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – juridiniai asmenys.
 • Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:
 • veiklą dėl bičių šeimų atnaujinimo (bičių motinų įsigijimas, parodomojo bityno kūrimas, duomenų bazės naudojimosi paslauga) – fiziniai asmenys; duomenų bazės naudojimosi paslauga – juridiniai asmenys;
 • veiklą dėl bitininkavimo inventoriaus įsigijimo – fiziniai asmenys;
 • veiklą dėl bičių ligų prevencijos – juridiniai asmenys.
 • Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ – mokslo ir studijų institucijos.
 • Pagal priemonės „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“:
 • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo – mokslo ir studijų institucijos;
 • veiklą dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo – juridiniai asmenys.
 • Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ – fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paramos dydis ir intensyvumas

Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • iki 15 tūkst. Eur kompensuojama bičių laikytojams konsultavimo paslaugoms teikti;
 • iki 20 tūkst. Eur kompensuojama bitininkystės lektoriaus paslaugoms pirkti;
 • iki 15 tūkst. Eur vienų bitininkystės metų laikotarpiui 2 konferencijoms organizuoti (bet ne daugiau kaip 7,5 tūkst. Eur vienai konferencijai suorganizuoti), kai numatomas ne mažesnis kaip 200 dalyvių skaičius; vienas pareiškėjas per kvietimą teikti paraiškas gali kreiptis paramos vienai konferencijai organizuoti;
 • iki 6 tūkst. Eur vienų bitininkystės metų laikotarpiui jaunųjų bitininkų regioninei mokomajai, švietėjiškai bitininkystės veiklai organizuoti; vienai veiklai gali būti skiriama ne daugiau kaip 1,5 tūkst. Eur, kai į ją įtraukiama ne mažiau kaip 8 jaunieji bitininkai, kurie bitininkauja iki trejų metų;
 • iki 30 tūkst. Eur bitininkystės metų laikotarpiui mokomajai (-osioms) išvykai (-oms) bičių laikytojams (bitininkams) į kitose šalyse organizuojamą (-us) bitininkystės renginį (-ius), skirtą (-us) mažiau kaip 15 bites laikančių asmenų.

Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklą:

1. „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti bičių motinų įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip:

 • 10 Eur už vieną neapvaisintą bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje bičių motinas auginančio veislinio bityno;
 • 20 Eur už vieną apvaisintą bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje bičių motinas auginančio veislinio bityno;
 • 150 Eur už vieną apvaisintą bičių motiną, pirktą iš užsienio (ES valstybės) bičių motinas auginančio veislinio bityno;

2. „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • iki 2 tūkst. Eur tarptautinei, bičių selekcijai skirtos duomenų bazės prenumeratai metams; su paraiška turi būti pateikiama metinė sutartis su bičių selekcijai skirtos duomenų bazės administravimo įstaiga;
 • iki 60 000 Eur parodomojo bityno kūrimui;

3. „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti bitininkavimo inventoriaus priemonių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1,3 tūkst. Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelias skirtingas priemones, jei neviršijama bendra paramos suma);

4. „Bičių ligų prevencija“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 18 tūkst. Eur bičių ligų konsultavimo paslaugoms teikti; vienas bičių laikytojas gali gauti 1 konsultaciją (konsultacijos gali būti grupinės arba individualios).

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur vienam taikomojo mokslinio tyrimo projektui įgyvendinti.

Pagal priemonę „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ kompensuojama iki 100 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų bet ne daugiau kaip:

 • 6 tūkst. Eur bitininkų el. leidiniams parengti ir išleisti;
 • 25 tūkst. Eur bitininkų leidiniams parengti ir išleisti;
 • 15 tūkst. Eur audiovizualinės produkcijos (pvz.: reportažai per televiziją, radiją, internetą, filmukai, laidos, interviu, reportažai) sukūrimui ir sklaidos paslaugoms įsigyti;
 • 20 tūkst. Eur dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje, kai jose pristatomi organizacijos narių gaminami produktai;
 • 20 tūkst. Eur komunikacijos paslaugoms (bitininkavimo populiarinimas, komunikacijos projektai, viešinimo ir bitininkų bendruomenės aktyvinimo veiksmai);
 • 10 tūkst. Eur už bitininkystės rinkos stebėsenos studijos atlikimą.

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ kompensuojama iki 70 proc. bičių produktų kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo laboratorijoje išlaidų, bet ne daugiau kaip:

 • 500 Eur vienam fiziniam asmeniui (vienas pareiškėjas gali ištirti keletą skirtingų mėginių, jei neviršijama bendra paramos suma);
 • 5 tūkst. Eur juridiniam asmeniui (ištiriama ne mažiau nei 10 mėginių).

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą

Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą nustatyti Administravimo taisyklių 124.1–124.9, 124.13–124.15, 124.18–124.19 ir 124.21 papunkčiuose ir nepatenka į Administravimo taisyklių 125 punkte nurodytas paramą ribojančias sąlygas.

Specialios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai

 • Fiziniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:
 • turi turėti ne mažiau kaip 10 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų bitininkystės metų gruodžio 31 d.), bei turi būti praėję ne mažiau kaip 1 bitininkystės metai;
 • parodomasis bitynas turi būti įkurtas bitininkui nuosavybės teise priklausančioje žemės ūkio valdoje ir prižiūrimas paties bitininko.
 • Juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemonę „Bičių ligų prevencija“, su paraiška turi pateikti bitininkų sąrašą (Taisyklių 1 priedas).
 • Juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ ir Bičių ligų prevencija“, turi vienyti ne mažiau kaip 10 narių – bičių laikytojų, laikančių bendrai ne mažiau kaip 200 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų bitininkystės metų gruodžio 31 d.).
 • Mokslo ir studijų institucijos, ketinančios teikti paraišką pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki paramos paraiškų pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijai (toliau – Komisija), patvirtintai žemės ūkio ministro įsakymu, mokslinių tyrimų aprašymą (Taisyklių 5 priedas) el. paštu zum@zum.lt. Komisija, įvertinusi pateiktą informaciją, priims rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl mokslinių tyrimų vykdymo, vadovaudamasi šiais kriterijais:  
 • mokslinis tyrimas atitinka Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytas tyrimų kryptis;
 • nurodyta tema mokslinis tyrimas nebuvo vykdomas pastaruosius 5 metus; 
 • pateiktas mokslinio tyrimo planas, detaliai aprašyti darbai, numatyti mokslinio tyrimo atlikimo terminai;
 • numatyti konkretūs mokslinio tyrimo rezultatai ir jų pritaikymas;
 • įvardytos mokslinio tyrimo įgyvendinimo rizikos ir jų valdymo priemonės.

Atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, sprendimai dėl nurodytų veiklų finansavimo įforminami Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu.

 • Mokslo ir studijų institucijos, ketinančios teikti paraišką pagal priemonę „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ ir atlikti bitininkystės sektoriaus studiją, likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki paramos paraiškos pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Komisijai bitininkystės sektoriaus studijos aprašymą (Taisyklių 6 priedas) el. paštu zum@zum.lt. Komisija, įvertinusi pateiktą informaciją, priims rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl bitininkystės sektoriaus studijos atlikimo, vadovaudamasi šiais kriterijais:
 • pateiktas studijos atlikimo planas, detaliai aprašyti darbai, numatyti studijos atlikimo terminai;
 • numatyti konkretūs studijos atlikimo rezultatai ir jų pritaikymas;
 • įvardytos studijos atlikimo įgyvendinimo rizikos ir jų valdymo priemonės;
 • juridiniai asmenys gali teikti paraišką tik dėl bitininkystės sektoriaus populiarinimo: leidinio (šalies mastu) leidybos, straipsnių, mokomųjų ir (ar) informacinių reportažų, dalyvavimo užsienio tarptautinėse maisto parodose.

Atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, sprendimai dėl nurodytų veiklų finansavimo įforminami Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu.

Įsipareigojimai

Bendrieji pareiškėjų įsipareigojimai nustatyti Administravimo taisyklėse.

Specialieji pareiškėjų įsipareigojimai:

 • Pareiškėjas pagal visas priemones įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.
 • Tuo atveju, jeigu bus skirta parama, įsipareigoja pateikti mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.
 • Fiziniams asmenims bitininkauti, laikyti registruotas bičių šeimas 5 metus nuo paramos pagal Taisykles gavimo dienos. Bičių šeimų žūties atveju informuoti raštu Nacionalinę mokėjimo agentūrą (toliau – NMA) ir per 1 metus atkurti bičių šeimų skaičių.
 • Pareiškėjams pagal priemonės veiklas „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ per 1 metus nuo paramos gavimo dienos už paramos lėšas įsigytuose aviliuose apgyvendinti bičių šeimas. Fiziniai asmenys paramos lėšomis gali įsigyti ne daugiau kaip 10 naujų avilių, kurie turi būti sunumeruoti, nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus.
 • Įsipareigojimai parodomajam bitynui:
 • įkurta arba suremontuota patalpa, pritaikyta ne mažiau kaip 20 žmonių grupei;
 • patalpoje privalomas sanitarinis mazgas;
 • patalpoje privalo būti bitininkavimo įranga: medsukis, korių atakiavimo vonelė, atakiavimo įrankiai, rėmeliai, įvielinimo ir įvaškinimo prietaisai ir kt., bičių gydymo vaistai bei įranga;
 • bityne privalo būti įvairių tipų avilių: Dadano, daugiaaukščių, Levickio, kelminių; aviliai turi būti tvarkingi, sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus);
 • bityne privalomi kamanių veisimo aviliukai, įranga spiečiams gaudyti;
 • bityne būtina medicininė vaistinėlė su vaistų ampulėmis, vienkartiniais švirkštais nuo alergijos bičių nuodams;
 • visi pirkimai vykdomi per banką ir pagrįsti dokumentais;
 • įkurtas bitynas savo veiklą turi viešinti ir priimti lankytojus ne trumpiau kaip 5 metus; lankytojai registruojami žurnale ir priimami bityne nemokamai.

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paramos paraiška pagal intervencines Bitininkystės programos priemones (Taisyklių 2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (Taisyklių 3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Paramos paraiškos gali būti teikiamos šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE. Teikiant dokumentus el. paštu paraiskos@nma.lt, vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią kalendorinę dieną. Jei teikiami statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai, jie turi būti pateikti elektronine forma (ne didesni nei 25 MB).

Šaltinis: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Related Post

Parašyti atsiliepimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *