Ukyje.lt naudojimosi taisyklės ir sąlygos

1.1. Šios taisyklės yra prilyginamos sutarčiai tarp MB Inlista (įmonės kodas – 306153810, PVM kodas – , buveinės adresas – Mainų g. 6, LT-94101 Klaipėda, Lietuva, el. paštas – labas@ukyje.lt) (toliau – ukyje.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.ukyje.lt (toliau svetainė)

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra apibūdintos ir nurodytos Svetainės skiltyje „DUK“. Mokamų Paslaugų sąlygos gali būti nurodytos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir viskasuiui.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Bendrosios sąlygos

2.1. ukyje.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomus nekilnojamojo turto objektus (toliau – Skelbimai), peržiūrėti, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Kliento Skelbimų Svetainėje gali būti skelbiama ir kita ukyje.lt ir/ar trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Kliento konkurentų, informacija.

2.2. ukyje.lt teikia tik technines priemones informacijos publikavimui Svetainėje ir nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kituose su Svetainėje siūlomais nekilnojamojo turto objektais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). ukyje.lt taip pat nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Klientas, susipažindamas su Svetainėje esančiais Skelbimais ir/ ar Paslaugomis, priimdamas Svetainėje paskelbtus pasiūlymus ir/ ar pats teikdamas Skelbimus bei kitaip naudodamas Paslaugas, veikia savarankiškai,  savo atsakomybe ir pats atsako už visas iš savo elgesio bei naudojimosi Svetaine kylančias pasekmes bei prievoles. 

2.4. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma ukyje.lt pasiūlymu sudaryti sandorį.

2.5. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir ukyje.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: ukyje.lt – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, Klientui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir/ ar registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso ukyje.lt arba ukyje.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.7. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia ukyje.lt šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.7.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.7.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.7.3. bet kokiu kitu būdu, tikslais ir forma naudotis Skelbimu, taip pat tokia pačia apimtimi neatlygintinai perleisti tokias teises trečiajai šaliai.

2.8. Klientas sutinka, kad ukyje.lt turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir/ar kitą informaciją, neatskleisdamas asmeninės Kliento informacijos. Klientas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Kliento publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, ukyje.lt ir/ ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei ukyje.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ ar kitą Kliento publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. 

2.9. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir/ ar kitoks naudojimas be raštiško ukyje.lt leidimo ir/ ar nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Klientams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su konkrečiu Kliento Skelbimu ir nepagrįstai nekeičia ir nedaro žalos Svetainės veikimui bei ukyje.lt teikiamoms paslaugoms.

 Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo asmeninę informaciją, įskaitant el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Svetaine ir/ ar Paslaugomis.

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus objektus (t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti objektus);

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys:

   3.1.4.1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga;

   3.1.4.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, teises į intelektinę nuosavybę, taip pat ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

   3.1.4.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus);

   3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

   3.1.4.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu, taip pat ribojančių  ukyje.lt galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir/ ar kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

   3.1.4.6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su ukyje.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus. ukyje.lt konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos skelbimais, taip pat su tokiais tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. ukyje.lt turi teisę nurodyti Klientui savo konkurentus ir tokie asmenys bus laikomi ukyje.lt konkurentais šio 3.1.4.6. straipsnio prasme nuo to momento, kai ukyje.lt apie juos informuos Klientą.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t. t.;

3.1.6.  nekopijuoti Svetainės turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir/ ar Svetainėje siūlomos paslaugos/ produktai), nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Svetainės turinio kopijų, Svetainės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Svetainės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Svetainės parsisiųstame dokumente;

3.1.7. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir/ar programine įranga, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, Skelbimų sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Svetainės turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas (įskaitant ir Skelbimų įdėjimą), ar skirtų juos kopijuoti, dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Svetainės funkcionalumai, nebent su Klientu raštu iš anksto būtų suderinta kitokia Svetainės ir (ar) Paslaugų naudojimo tvarka;

3.1.8. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientui naudojantis Paslaugomis;

3.1.9. nedelsdamas pranešti ukyje.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus, laiku atnaujinti ir pakeisti informaciją Svetainės anketoje. ukyje.lt Kliento atžvilgiu veiks laikydamas, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs;

3.1.10. nedelsdamas el. paštu pranešti ukyje.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, jei buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas;

3.1.11. Skelbimus dėti Taisyklėse ir/ ar Skelbimo įdėjimo formoje ir/ ar kitur Svetainėje nustatyta tvarka. Įdėdamas Skelbimą, Klientas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Klientas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami. Svetainėje galima dėti Skelbimus tik apie nekilnojamojo turto objektus ir/ar su jais susijusius sandorius. Dėdamas Skelbimą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas ar pan., Klientas privalo: 

   3.1.11.1. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

   3.1.11.2. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;

   3.1.11.3. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis;

   3.1.11.4. viename skelbime reklamuoti vieną nekilnojamojo turto objektą, ne kelis;

   3.1.11.5. savo skelbime skelbti tik realią, nekilnojamojo turto vertę atitinkančią, bendrą viso nekilnojamojo turto objekto kainą;

   3.1.11.6. pirmoje skelbimo nuotraukoje nedėti papildomų paveikslėlių ar užrašų, tik to objekto nuotrauką ir savo įmonės logotipą;

   3.1.11.7. nurodyti tik tikslų reklamuojamo objekto adresą, neklaidinti vartotojo, nurodant kitą rajoną, miestą ar mikrorajoną;

   3.1.11.8. pašalinti Skelbimą, įvykus sandoriui, dėl kurio buvo įdėtas Skelbimas. 

3.2. Klientas Svetainėje  registruojasi vadovaudamasis Svetainės dalyje „Mano paskyra“ pateiktomis instrukcijomis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, ukyje.lt turi teisę nedelsiant ir nepranešus Klientui neregistruoti Kliento, pašalinti Klientą iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir/ ar imtis bet kokių kitų veiksmų. Klientas Svetainės paslaugomis gali naudotis ir neatlikęs registracijos. 

3.3. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises reklamuoti nekilnojamojo turto objektą ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.3.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1.-3.1.11. punktuose;

3.3.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz., gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.3.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir ukyje.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.3.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o ukyje.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės, taip pat kad ukyje.lt nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir/ ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir/ ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus;

3.3.6. supranta ir sutinka, kad ukyje.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis;

ukyje.lt teisės ir pareigos

4.1. ukyje.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat taikomuose teisės aktuose;

4.1.2. pateikė neteisingą, nevisą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, ukyje.lt nuomone, netinkamai elgiasi;

4.1.4. ukyje.lt  nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ ar Svetainės atnaujinimo darbai;

4.1.5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.1.6. ukyje.lt įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

4.1.7. Klientas, naudodamasis Paslaugomis, Svetaine, daro žalą ukyje.lt, įskaitant, bet neapsiribojant, ukyje.lt geram vardui ir/ ar reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti ukyje.lt ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.8. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

4.2. ukyje.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones, ukyje.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. ukyje.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją ar padaryti Skelbimus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Kliento registraciją, jei, ukyje.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. ukyje.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Svetainę ir/ar Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, keisti Skelbimus, Svetainės funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Kliento pateiktą informaciją, įskaitant nekilnojamojo turto adreso ir vietos žemėlapyje keitimą, ar nepublikuoti skelbimo žemėlapyje, jei iš skelbimo pateiktos informacijos trūksta duomenų nekilnojamojo turto vietai pažymėti. ukyje.lt taip pat turi teisę apriboti kai kurių ar visų Skelbimo parametrų redagavimą praėjus tam tikram laikui nuo Skelbimo informacijos pateikimo. ukyje.lt nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

4.5. ukyje.lt turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Klientams. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Klientas informuojamas Kliento nurodytu el. paštu. Šiame punkte nurodyta ukyje.lt teisė neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami. 

4.6. ukyje.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, arba jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti Skelbimą, atsiųsdamas el. laišką adresu labas@ukyje.lt per 7 dienas nuo pranešimo apie Skelbimo panaikinimą išsiuntimo Klientui dienos. ukyje.lt, išnagrinėjęs Kliento skundą, gali Kliento Skelbimą atstatyti arba motyvuotu sprendimu skundą atmesti. Jei Skelbimas atstatomas, Klientui be papildomo mokesčio suteikiamos Paslaugos, už kurias Klientas buvo sumokėjęs ir kurios nebuvo teikiamos Skelbimo panaikinimo metu. Jei Klientas nepateikia skundo dėl Skelbimo panaikinimo per šiame punkte nurodytą terminą, Klientas praranda teisę pateikti tokį skundą. Šiame 4.6. punkte nurodytos poveikio priemonės (Kliento Skelbimo panaikinimas) taikomos, esant esminiam pažeidimui, kai daroma žala ukyje.lt ir/ ar Svetainei, jos funkcionavimui, reputacijai ar kitiems Klientams. Šios taisyklės taikomos ir sprendžiant Kliento registracijos panaikinimo klausimą. 

4.7. ukyje.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Už tai, Klientui pareikalavus, ukyje.lt pateiks Klientui sąskaitą.

4.8. ukyje.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius, informacinius ir kitokio pobūdžio MB Inlista pasiūlymus apie ukyje.lt Svetainę ir kitus MB Inlista priklausančius portalus, tokius kaip zukis.lt. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai ukyje.lt. Tokie pasiūlymai siunčiami laikantis asmens duomenų apsaugos sąlygų, nustatytų Taisyklėse ir teisės aktuose.

4.9. Klientui įdėjus Skelbimą, taip pat įvedus duomenis, tačiau neįdėjus Skelbimo (pavyzdžiui, pradėjus Skelbimo įdėjimo veiksmus, bet jų neužbaigus ar pan.), ukyje.lt turi teisę elektroniniu paštu ir/ ar SMS žinute siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Kliento Skelbimu ir/ ar veiksmais (pavyzdžiui, informaciją apie užklausas dėl Skelbimo, susidomėjimo skelbimu statistiką, peržiūras, priminimą, kad Skelbimo įdėjimas yra nebaigtas ar panašaus pobūdžio informaciją, susijusią išimtinai su Kliento pateiktu Skelbimu). Pranešimai Klientui yra siunčiami visą Skelbimo galiojimo laikotarpį, ukyje.lt nustatytu periodiškumu. 

4.10. ukyje.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4.11. ukyje.lt neturi pareigos šalinti trečiųjų asmenų Skelbimų ar kitos informacijos, patalpintos Svetainėje, nebent reklamuojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas (savininkai) pateikia ukyje.lt prašymą pašalinti tokį Skelbimą ir prideda įrodymus, tinkamai pagrindžiančius jo nuosavybės teisę į reklamuojamą nekilnojamąjį objektą. Bet kuriuo atveju ukyje.lt nėra atsakingas už trečiųjų asmenų turimą informaciją ir jos pašalinimą, kai tokia informacija tapo viešai prieinama Svetainėje ir dėl to buvo atkurta bet kokių trečiųjų asmenų, nebent ukyje.lt būtų laikomas atsakingu. 

4.12. ukyje.lt turi teisę Svetainėje, taip pat ir greta Kliento Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Klientu, informaciją ir/ar Skelbimus, taip pat Skelbimą papildančią informaciją, išskyrus informaciją, kurią skelbti draudžia galiojantys teisės aktai. ukyje.lt nėra atsakingas už tokios informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant Skelbimą papildančią informaciją, informaciją, kaip pasiekti objektą ar pan.) teisingumą, ypač kai tokia informacija priklauso nuo Kliento ir/ ar kito duomenų teikėjo (pavyzdžiui, tiksliai įvesto objekto adreso, rajono, turto ypatybių ar pan.). 

4.13. ukyje.lt gali be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų. 

4.14. ukyje.lt turi teisę viešinti kliento patalpintus skelbimus MB Inlista valdomose platformose ir medijoje – ukyje.lt, viskasukiui.lt , zukis.lt, apieuki.lt, ukiogidas.lt ir facebook puslapiuose – viskasukiui.lt, zukis.lt, apieuki.lt, ūkio gidas ir facebook grupėse, kurias galite rasti čia: https://linktr.ee/inlista

Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos, jų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, skiltyje „DUK“ ir „mokėjimo planai“ . Mokamų paslaugų kaina ir kitos sąlygos taip pat gali būti nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Apmokėti už paslaugas galima banko pavedimu. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka ukyje.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. ukyje.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Klientas apmokėjo už Mokamą Paslaugą, kai ukyje.lt faktiškai gauna Kliento mokėjimą. Pradėjus viešai rodyti Kliento Skelbimą, užsakytos Mokamos Paslaugos negali būti anuliuotos.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4., 4.5. ir 4.6. punktuose, ukyje.lt, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų Paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. ukyje.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to, kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju ukyje.lt gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.5. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas. 

5.6. Vienas Mokamos Paslaugos užsakymas Klientui suteikia teisę įdėti vieną Skelbimą, nebent prie konkrečios Paslaugos yra nurodyta kitaip. Pasirinkęs Mokamą paslaugą konkrečiam laikotarpiui (pavyzdžiui, 30 dienų, 60 dienų ar pan.), Klientas įsipareigoja šia Paslauga naudotis ne trumpiau nei Mokamos Paslaugos visas galiojimo laikotarpis (toliau – Minimalus laikotarpis). Jei Skelbimo sandoris įvyksta anksčiau, nei pasibaigia Minimalus laikotarpis (pavyzdžiui, turtas parduodamas, išnuomojamas ar pan.), arba jei Klientas pats panaikina Skelbimą, arba jei Skelbimas panaikinamas dėl Kliento kaltės, pinigai už nepanaudotą Minimalų laikotarpį Klientui nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitam Skelbimui apmokėti. Įvykus Skelbimo sandoriui Klientas privalo pašalinti Skelbimą, kad neklaidintų kitų Svetainės lankytojų.

5.7. Klientui perkėlus Skelbimą iš aktyvaus į pasyvų, taip pat sustabdžius Skelbimo rodymą dėl Kliento kaltės, Skelbimo nerodymo laikotarpis yra įskaitomas į Minimalų laikotarpį ir Minimalus laikotarpis neperkeliamas bei neprailginamas laikotarpiui, kurį Skelbimas nebuvo rodomas viešai Svetainėje.

5.8. Įvykus Skelbimo sandoriui (turto pardavimas, nuoma ar pan.), Minimalaus laikotarpio likutis nėra perkeliamas kitam Skelbimui ir Klientas negali skelbti naujo (kito) Skelbimo vietoje seno Skelbimo. Jei Klientas Mokamą Paslaugą pritaikė (ketina pritaikyti) kitam Skelbimui (kitam nekilnojamojo turto objektui, nei pradinis objektas), ukyje.lt turi teisę panaikinti šį Skelbimą ir perspėti Klientą arba reikalauti už tokį Skelbimą apmokėti kaip už naujai paskelbtą Skelbimą. Toks Skelbimas imamas rodyti tik už jį tinkamai apmokėjus. Klientui nesutikus apmokėti, Skelbimas yra panaikinamas. 

5.9. Jei sutartis dėl Kliento kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Klientas privalo sumokėti ukyje.lt kompensaciją, lygią konkrečios Kliento užsakytos Mokamos Paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Kliento sumokėtos Mokamos Paslaugos kainos. 

Asmens duomenys

6.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar ukyje.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis ukyje.lt tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis ukyje.lt tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat ukyje.lt „Privatumo politika“ nustatyta tvarka.

6.2. ukyje.lt užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta ukyje.lt „Privatumo politikoje“

Informacijos apsaugos priemonės 

7.1.  ukyje.lt Kliento asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Atsakomybės ribojimas

8.1. Laikoma, kad naudojimasis Svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ir (ar) Paslaugomis galima naudotis 90 procentų laiko per metus. ukyje.lt neatsako už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės, ir jei dėl šių sutrikimų Klientas ar tretieji asmenys patirs nuostolius ar žalą.

8.2. ukyje.lt atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Svetainę, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą. ukyje.lt nebus atsakingas už objektų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, skaičių ir/ar komplektiškumą.

8.3. ukyje.lt nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

8.4. ukyje.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

8.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ukyje.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

8.6. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog ukyje.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

8.7. ukyje.lt atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 15 (penkiolikos) eurų suma. ukyje.lt atsakomybės dydžio ribojimas susijęs su siūloma paslaugų kaina ir teikiamų paslaugų pobūdžiu. Taisyklėse numatyti atsakomybės dydžio ribojimai netaikomi tais atvejais, kai jie atsiranda dėl ukyje.lt tyčios ar didelio neatsargumo.

8.8. Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje Svetainėje.

Taisyklių keitimas

9.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulinama ir vystoma, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, ukyje.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

9.2. ukyje.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Svetainėje.

9.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

9.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi tarp ukyje.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

10.3. Ginčai, kilę tarp ukyje.lt ir Klientų, sprendžiami MB Inlista buveinės vietos teisme. 

10.4. Klientas – vartotojas prašymą  ir/ ar skundą dėl ukyje.lt portalo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui ukyje.lt ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu labas@ukyje.lt. Nesutikdamas su ukyje.lt atsakymu, klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. 

10.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Kliento ir ukyje.lt laiką.