Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ yra vadinama interneto svetainė Ukyje.lt.

1.2. Perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

2. APIE MUS

2.1. Svetainę tvarko ir administruoja MB Inlista, įmonės kodas 306153810, adresas Mainų g. 6, LT-94101 Klaipėda. Turint klausimų, prašome susisiekti el. paštu labas@ukyje.lt

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

 b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

 c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

 d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

 e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

 g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 A) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, e. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.;

 B) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;

 C) kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetaine su:

 a) Jūsų duomenimis, kuriuos gavome Jums naudojantis kitomis mūsų tvarkomomis ir administruojamomis interneto svetainėmis.

 b) mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

5. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

 a) registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz., keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas apie Jūsų perkamas ar parduodamas prekes ar paslaugas ir kt.). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), IP adresas, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys (pvz., skelbimo tekstas, nuotrauka, komentaras ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės)
Duomenų tvarkymo terminasIki 2 metų nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos
Duomenų gauname išJūsų pačių; iš trečiųjų asmenų
Duomenis teikiame ar perduodameSvetainės vartotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu, per tiesioginį pokalbį (chat funkcija) dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje; autentifikavimo paslaugų teikėjams.

Jei Jūs prie Svetainės jungiatės naudodami trečiųjų šalių autentifikavimo priemones arba vėliau susiejate savo paskyrą Svetainėje su trečiųjų asmenų paskyromis (pvz., Facebook, Google), šios trečiosios šalys (i) perduos mums arba (ii) gaus iš mūsų tam tikrus Jūsų asmens duomenis, kaip tai patikslinta žemiau:
• jei prie Svetainės jungiatės naudodami „Google“, autentifikavimo paslaugas mums teikia Google Ireland Limited; iš jos mes gauname Jūsų vardą, pavardę, profilio nuotrauką, el.pašto adresą, Google paskyros identifikacinį numerį; tokiu atveju Jums papildomai taikoma Google Ireland Limited privatumo politika, kuri detaliai aprašo, kaip ši kompanija tvarko Jūsų duomenis;
• jei prie Svetainės jungiatės naudodami „Facebook“, autentifikavimo paslaugas mums teikia Facebook Ireland Ltd.; iš jos mes gauname Jūsų vardą, pavardę, profilio nuotrauką, el.pašto adresą, Google paskyros identifikacinį numerįP; tokiu atveju Jums papildomai taikoma Facebook Ireland Ltd privatumo politika, kuri detaliai aprašo, kaip ši kompanija tvarko Jūsų duomenis;

 b) mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys, e. pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz., paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz., suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma), banko sąskaitos numeris, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz., skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės ir / arba Paslaugų teikimo sutartis)
Duomenų tvarkymo terminasIki 3 metų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos ar po sutarties galiojimo termino pabaigos, žiūrint, kuris yra vėliau.
Duomenų gauname išJūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą.
Duomenis teikiame ar perduodameJūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Svetainėje; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

 c) paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus, užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosVardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, pateiktas raštu (pvz., rašto data, turinys ir kt.), e. paštu (pvz., e. laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz., telefono numeris, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys, pateikti skambučio metu kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasSutartis (Naudojimosi taisyklės), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminasIki 2 metų nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, nebent duomenis tvarkome ilgiau siekdami išspręsti tarpusavio ginčą ar išsaugoti jo įrodymus.
Duomenų gauname išJūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.
Duomenis teikiame ar perduodameVykdydami užklausą ar analizuodami skundą, duomenis galime perduoti teisines konsultacijas, interneto ryšio, mokėjimų ar kitas paslaugas mums teikiančioms įmonėms.

 d) tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jeigu registruojantis Svetainėje ar ją naudojantis (pvz., skelbimų įdėjimo metu) Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius, teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūs identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime Jūsų elgseną Svetainėje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę Jūs identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie Svetainėje užsakytas paslaugas, Jūsų elgseną Svetainėje, galime pateikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijosTelefono ryšio numeris, e. pašto adresas, duomenys apie Svetainėje užsakytas paslaugas (pvz., užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis, užsakytų paslaugų būdas), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas gauti naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją
Duomenų tvarkymo terminasIki 2 metų nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos
Duomenų gauname išJūsų pačių, įskaitant ir Jums naudojantis Svetaine.
Duomenis teikiame ar perduodameInformacinių verslo valdymo sistemų įmonėms.

 Apie asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

 e) Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas.

  Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

  Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.

f) Ukyje.lt gali be papildomo kliento sutikimo dalintis jo publikuotu skelbimu MB Inlista priklausančioje medijoje – facebook puslapiuose: ukyje.lt, viskasukiui.lt, zukis.lt, apieuki.lt bei ukiogidas.lt ir facebook grupėse, kurias galite rasti čia: https://linktr.ee/inlista

 g) kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

5.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1. punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

6. AR JŪSŲ DUOMENYS NAUDOJAMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS?

6.1. Gavę Jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 5.1. (d) punkte.

6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:

 a) paskyros skiltyje „Mano informacija“ pažymėti varnele sutikimo tekstą „Siųsti naujienas el. paštu“ arba jo nepažymėdami.

 b) registruodamiesi Svetainėje, talpindami joje skelbimą, pažymėti varnele sutikimo tekstą „Noriu gauti ukyje.lt naujienlaiškius“ arba jo nepažymėdami;

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz., e. paštu ar telefonu)

6.5. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

6.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

 a) Svetainėje skiltyje „Mano informacija“ pakeisti nustatymus, nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, ir nuimti varnelę prie punkto „Siųsti naujienas el. paštu“ arba

 b) pranešti apie atsisakymą e. paštu gautuose naujienlaiškiuose, pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškiuose, pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti“ ar pan.) arba

 c) atsiųsti mums prašymą e. paštu labas@ukyje.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.8. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. KAIP NAUDOJAMI SLAPUKAI?

7.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

 b) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

 c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;

 d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informaciją apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

 b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

 c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

 d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

 e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

7.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

7.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

 b) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.

7.8. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

7.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

8. KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 a) trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);

 b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

8.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais, išskyrus trečiąsias šalis – kredito paslaugų teikėjus, kurie Jūsų duomenis tvarkys ir naudos savarankiškai kredito paslaugų teikimui.

8.5. Asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, sąrašas (nebaigtinis) pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

9. KIEK LAIKO SAUGOJAMI ASMENS DUOMENYS?

9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

10. KAIP SAUGOJAMI ASMENS DUOMENYS?

10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. IŠORINĖS SVETAINĖS

11.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ir (ar) prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

12. JŪSŲ TURIMOS TEISĖS

12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

 b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

 c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

 d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

 e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

 f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

 g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

 h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

 b) valstybės saugumą ar gynybą;

 c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

 d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

 e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

 f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

13. PRIVATUMO POLITIKOS KOREKCIJOS

13.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir susipažinti su jomis tam, kad galėtumėte toliau naudotis